INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL APLICADA AL TREBALL

Desenvolupar competències emocionals i de comunicació, amb l'objectiu de prendre consciència de les pròpies emocions i comprendre els sentiments dels altres, adoptant una actitud social més assertiva i empàtica que repercutirà en el desenvolupament professional i personal.

Veure mes

COMUNICACIÓ EFECTIVA I GESTIÓ DE CONFLICTES

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes i estratègies per a una millora del treball en equip, els participants aprendran a desenvolupar les habilitats necessàries que ha de tenir un líder per atendre adequadament i resoldre conflictes en l'àmbit laboral.

Veure mes

COACHING I LIDERATGE A TRAVÉS DE LA PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜISTICA

El curs està dissenyat per facilitar la consecució de resultats a través de tècniques que desbloquegen patrons de resistència interns que potser limitin a la persona: pors, ansietat, inacció, impotència, inoperància, etc. A més, aprendran a retrobar-se amb les seves fortaleses, potenciant-i orientant-les a assolir els resultats desitjats.

Veure mes

LIDERANT LA COMUNICACIÓ

Aprendre a fer presentacions d'una manera breu, exposant i explicant els punts més importants d'un tema, creant una impressió positiva i professional. Aconseguir millorar l'habilitat comunicativa, l'autoestima i la integració de la pròpia imatge amb l'objectiu d'expressar les idees amb més claredat i convicció.

Veure mes

COACHING PER A l'ASSOLIMENT D'OBJECTIUS

Millorar en el disseny d'objectius i en l'orientació a l'assoliment, són peces fonamentals de lideratge. Quan la ment té un objectiu clar i definit, l'inconscient guia els pensaments i accions per aconseguir-ho. És molt important subministrar al cervell una imatge clara perquè el sistema nerviós li doni prioritat.

Veure mes

MIXOLOGIA: AVANTGUARDA I TRADICIÓ

Dotar els alumnes d'eines i coneixements de mercat per poder recomanar als clients el tipus de còctel o combinat que més s'adapti a les seves característiques (nacionalitat, edat, sexe, etc.) afegint valor a la qualitat i atenció del servei i potenciant les vendes (upsellings) dels productes de la carta.

Veure mes

FRED INDUSTRIAL

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en el Manteniment d'Instal·lacions Frigorífiques, desenvolupant les següents competències:
 • Conèixer els principis bàsics del manteniment en instal·lacions frigorífiques.
 • Conèixer les principals normes i comportaments de seguretat en les instal·lacions frigorífiques.
 • Conèixer les principals característiques de l'aire.
 • Conèixer els materials i dispositius que intervenen en les instal·lacions frigorífiques i la seva utilització.
 • Conèixer la normativa aplicable de referència d'obligat compliment per a aquest tipus d'instal·lacions i les instruccions complementàries de major rellevància.

Veure mes

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en el Manteniment d'Instal·lacions Electròniques, desenvolupant les següents competències:
 • Adquirir els coneixements bàsics de l'electrònica analògica.
 • Entendre cada un dels blocs que formen una font d'alimentació.
 • Familiaritzar-se amb l'ús de la terminologia cientificotècnica.
 • Adquirir els coneixements bàsics de l'electrònica digital.

Veure mes

TREBALLS DE MECANITZACIÓ

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en Treballs de Mecanització, desenvolupant les següents competències:
 • Conèixer els fonaments científics i els principals aspectes tecnològics dels processos de fabricació per eliminació de material.
 • Conèixer la maquinària convencional, tendències actuals, eines i utillatges emprats en els principals processos de mecanitzat.
 • Capacitat i pràctica per a la selecció i planificació de processos de mecanitzat.

Veure mes

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes de la legislació i organismes actuals en matèria de prevenció de riscos laborals.

Veure mes

SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en la legislació i organismes actuals en matèria de protecció del medi ambient.

Veure mes

ALBANYILERIA

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en l'Albanyeleria, desenvolupant les següents competències:

 • Conèixer els principis bàsics dels materials en la construcció.
 • Capacitats i reaccions dels materials en la construcció. 
 • Conèixer les normes de seguretat bàsiques per evitar accidents.

Veure mes

AUTOMATISMES

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en les Instal·lacions amb Automatismes, desenvolupant les següents competències:
 • Conèixer els principis bàsics d'un sistema automatitzat.
 • Conèixer els principals elements que componen el sistema.
 • Interpretar plànols de la instal·lació corresponent, identificant els elements simbológicamente.
 • Conèixer la normativa aplicable de referència d'obligat compliment per a aquest tipus d'instal·lacions, a nivell estatal, autonòmic i local.

Veure mes

CALDERES I CREMADORS

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en el Manteniment d'Instal·lacions de Calderes i Cremadors, desenvolupant les següents competències:
 • Conèixer els principis bàsics de les calderes.
 • Conèixer els principals equips i sistemes de calefacció.
 • Capacitat d'identificar aquests equips en una instal·lació realitzar el seu manteniment i resoldre problemes bàsics, sent capaç d'identificar les principals variables en el funcionament d'aquests.
 • Conèixer la normativa aplicable de referència d'obligat compliment per a aquest tipus d'instal·lacions, a nivell estatal i autonòmic. Nocions higienicosanitàries en instal·lacions: legionel·la i corrosió.

Veure mes

ELECTRICITAT DE BAIXA TENSIÓ

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en el Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió, desenvolupant les següents competències:

 • Conèixer els principis bàsics del manteniment en instal·lacions elèctriques.
 • Conèixer les principals normes i comportaments de seguretat en les instal·lacions elèctriques.
 • Recordar conceptes d'electrotècnia.
 • Conèixer els materials i dispositius que intervenen en les instal·lacions elèctriques i la seva utilització.
 • Reconèixer i comprendre les principals tècniques de connexió de receptors.
 • Conèixer la normativa aplicable de referència d'obligat compliment per a aquest tipus d'instal·lacions i les instruccions complementàries de major rellevància.

Veure mes

ENERGIA SOLAR TÈRMICA

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en el Manteniment d'Instal·lacions d'Energia Solar, desenvolupant les següents competències:
 • Conèixer els principis bàsics de l'energia solar tèrmica: captació i acumulació d'energia.
 • Conèixer els principals equips i sistemes solars. Capacitat de formular matemàticament a diferents nivells el comportament tèrmic dels principals equips que conformen una instal·lació d'energia solar.
 • Capacitat d'integrar aquests equips en una instal·lació i resoldre problemes a qualsevol nivell de simulació, sent capaç d'identificar les principals variables per al disseny i optimització d'aquest.
 • Conèixer la normativa aplicable de referència d'obligat compliment per a aquest tipus d'instal·lacions, a nivell estatal, autonòmic i local. Nocions higienicosanitàries en instal·lacions solars: legionel·la i corrosió.

Veure mes

MOTIVACIÓ I TREBALL EN EQUIP AMB TÈCNIQUES DE RISOTERÀPIA

Es pretén que els participants visquin durant el curs un ambient distès divertit i desestressant, ja que és una eina òptima per a:
 • Aprendre a manejar les emocions en un context de grup.
 • Promoure la sensació de cohesió grupal durant i després del taller.
 • Ajudar a fomentar el sentiment de companyonia, vitalitat i energia interna.
 • El treball en equip, ajudant a que la seva comunicació sigui més efectiva.
 • Incrementar l'empatia entre els participants repercutint a nivell laboral.

Veure mes

SOLDADURA AMB ELÈCTRODES REVESTITS.

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en la Soldadura amb elèctrodes revestits, desenvolupant les següents competències:
 • Conèixer els principis bàsics de la soldadura amb elèctrode revestit.
 • Conèixer els principals equips i sistemes de soldadura, com els diferents elèctrodes aplicats als diferents materials.
 • Capacitat de soldar els diferents materials partint d'una regulació adequada de la màquina i l'elèctrode més òptim; forma i conservació dels elèctrodes.
 • Conèixer les normes de seguretat bàsiques, evitant cremades, produïdes per les radiacions i pel contacte amb elements a altes temperatures.

Veure mes

PROFESSIONAL ENGLISH (BEGINNERS LEVEL)

Dotar els participants de recursos de fàcil aprenentatge en la comunicació eficaç en anglès perquè adquireixin fluïdesa i guanyin confiança i seguretat en les situacions comunicatives de l'entorn professional.

Veure mes

ENOLOGIA: POTÈNCIA LES VENDES DE VINS I EL SERVEI AL CLIENT

Proporcionar a l'alumne, els coneixements relacionats amb el món de l'Enologia (classificació de vins, servei, consum, maridatge, tendències, eines de venda etc.), de tal manera que a partir d'aquests, desenvolupi habilitats que li permetin fer suggeriments a els clients i generar estratègies de upselling referents als vins i el servei de carta que s'ofereixen en cada àrea de servei, potencializando les vendes.

Veure mes

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN LES ENVOLVENTS TÈRMIQUES

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en l'Eficiència Energètica a les Envolvents Tèrmiques, desenvolupant les següents competències:
 • Conèixer els principis bàsics de la transmissió de calor.
 • Conèixer els principals tancaments i sistemes de envoltants.
 • Capacitat d'identificar les envoltants d'un edifici i resoldre problemes bàsics, sent capaç d'identificar les principals variables en el correcte funcionament d'aquestes.

Veure mes

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en l'Eficiència Energètica en Instal·lacions d'Il·luminació, desenvolupant les següents competències:
 • Conèixer els principis bàsics de la il·luminació.
 • Conèixer els principals equips i sistemes d'enllumenat.
 • Introducció al càlcul d'una instal·lació d'enllumenat.
 • Capacitat d'identificar aquests equips en una instal·lació i resoldre problemes bàsics, sent capaç d'identificar les principals variables en el funcionament d'aquests.

Veure mes

CLIMATITZACIÓ INDUSTRIAL

Aquest curs facilita l'aprenentatge de nous conceptes en el Manteniment d'Instal·lacions Climatització, desenvolupant les següents competències:
 • Conèixer els principis bàsics de les maquines de termodinàmica i psicrometria.
 • Conèixer els principals equips i sistemes de climatització.
 • Capacitat d'identificar aquests equips en una instal·lació realitzar el seu manteniment i resoldre problemes bàsics, sent capaç d'identificar les principals variables en el funcionament d'aquests.
 • Conèixer la normativa aplicable de referència d'obligat compliment per a aquest tipus d'instal·lacions, a nivell estatal i autonòmic. Nocions higienicosanitàries en instal·lacions: legionel·la i corrosió.
 • Conèixer la normativa aplicable de referència d'obligat compliment per a aquest tipus d'instal·lacions i les instruccions complementàries de major rellevància.

Veure mes

METODOLOGIA DISC PER AL DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS DE LIDERATGE

La situació actual requereix dominar diferents estils de lideratge el que suposa un esforç d'adaptació. La metodologia DISC és una valuosa eina per al desenvolupament de líders integrals.

Veure mes

LIDERATGE PER L'ÈXIT HOLÍSTIC

- Oferir l'espai i les eines necessàries per aprendre a gestionar-se millor a un mateix i donar pas al canvi.
- Prendre consciència i responsabilitat de l'estat actual de totes les dimensions internes i externes.
- Emprendre les accions establertes per optimitzar el benestar i equilibri de la persona.
- Posar llum als recursos interns de cada individu, superar els propis límits, identificar i gestionar els patrons de comportaments sabotejadors i despertar el potencial humà.

Veure mes

FRANÇAIS PROFESSIONNEL (NIVEAU DÉBUTANT)

Dotar els participants de recursos de fàcil aprenentatge en la comunicació eficaç en francès perquè adquireixin fluïdesa i guanyin confiança i seguretat en les situacions comunicatives de l'entorn professional.

Veure mes

MODEL DISC PER A JOVES: DETECCIÓ, DESENVOLUPAMENT I DEMOSTRACIÓ DEL TALENT

Amb aquesta metodologia és possible conèixer, entendre i atendre els alumnes en el perquè de les seves reaccions i del seu comportament, considerar les diferències que els separen i afavorir l'evolució en les formes d'interacció per establir relacions molt més productives i saludables.

Veure mes

METODOLOGIA DISC PER AL DESENVOLUPAMENT D'HABILITATS DE VENDA I NEGOCIACIÓ

Una de les competències més valorades en l'actualitat és la "Gestió per Influència", és a dir, la capacitat d'aconseguir col·laboració i suport en el nostre entorn convencent al exposar els nostres projectes amb bons arguments i habilitats de comunicació.
Aprèn a proposar i convèncer millorant les teves habilitats de comunicació amb la metodologia.

Veure mes

METODOLOGIA DISC: MARCA PERSONAL

En un entorn professional cada vegada més competitiu és fonamental tenir clar qui som, què aportem i què ens fa diferents de professionals similars a nosaltres per després fer-lo visible en el nostre entorn interpersonal i virtual.
Aprèn tècniques d'introspecció i identificació del propi talent i dissenya la teva estratègia de marca personal en Xarxes Socials.

Veure mes

BARISTA

Proporcionar a l'alumne els coneixements relacionats amb el món del cafè i de les infusions (tipus de cafè i infusions, servei, consum, maridatge, tendències, eines de venda, etc.), de tal manera que a partir d'aquests, desenvolupi habilitats que li permetin fer suggeriments als clients i generar estratègies de upselling referents als cafès, infusions i al servei de carta que s'ofereixen en cada àrea de servei, potencializando les vendes. Aconseguir sorprendre al client i millorar l'experiència del client a l'hora de prendre un cafè.

Veure mes

POSTRES I PETIT FOURS; AVANTGUARDA I TRADICIONAL

"Els postres han de ser espectacular, perquè arriba quan el gourmet ja no té gana." Per aquest motiu, sorprendre al client, és un dolç repte.
En aquesta formació els participants seguiran ampliant els coneixements sobre noves tècniques d'elaboració tradicionals i avantguardistes en postres i petit fours per sorprendre als seus clients en cocktails, coffee breaks, celebracions, esmorzars, esdeveniments, etc. Un curs per seguir despertant la creativitat dels nostres xefs, cuiners, pastissers, AiB, etc. Un espai per compartir, aprendre i practicar al costat d'un dels millors Mestres Pastissers. Potenciar l'oferta gastronòmica dolça dels establiments, ens ajudarà a incrementar les vendes del nostre establiment.

Veure mes

ANGLÈS PER A HOSTALERIA

Dotar els participants de recursos de fàcil aprenentatge en la comunicació eficaç en anglès perquè adquireixin fluïdesa i guanyin confiança i seguretat en les situacions comunicatives de l'entorn professional.
Dotar els alumnes amb el coneixement del vocabulari específic del sector d'hostaleria i la gramàtica bàsica de la llengua anglesa, que els permetin resoldre situacions laborals en aquest idioma.

Veure mes

ANGLÈS PER A ECONOMISTES

• Desenvolupar les habilitats de lectura, comprensió i producció de textos econòmics en llengua anglesa.
• Activa seu argot professional en anglès.
• Millorar les destreses comunicatives per a realitzar presentacions orals de temes econòmics i fiscals en anglès.
• Augmentar la seva confiança en utilitzar el llenguatge econòmic i fiscal anglès en contextos professionals.

Veure mes

ANGLÈS PER AL SECTOR AUDIOVISUAL I LES XARXES SOCIALS

• Desenvolupar les habilitats de lectura, comprensió i producció de textos del sector audiovisual i les xarxes socials en llengua anglesa.
• Activa seu argot professional en anglès.
• Millorar les destreses comunicatives per a realitzar presentacions orals de temes audiovisuals i xarxes socials en anglès.
• Augmentar la seva confiança en utilitzar el llenguatge audiovisual i de xarxes socials anglès en contextos professionals de premsa, ràdio, TV i noves plataformes tecnològiques.

Veure mes

ANGLÈS PER A MEDICINA I SECTOR SANITARI

• Desenvolupar les habilitats de lectura, comprensió i producció de textos medicosanitaris en llengua anglesa.
• Activa seu argot professional en anglès.
• Millorar les destreses comunicatives per a realitzar presentacions orals de temes mèdics i sanitaris en anglès.
• Augmentar la seva confiança en utilitzar el llenguatge mèdic-sanitari anglès en contextos professionals.

Veure mes

ANGLÈS PROFESSIONAL PER Al SECTOR COMERCIAL I DE VENDES

• Desenvolupar les habilitats de lectura, comprensió i producció de textos comercials i del món dels negocis en llengua anglesa.
• Activa seu argot professional en anglès.
• Millorar les destreses comunicatives per a realitzar presentacions orals de temes comercials i de negocis en anglès.
• Augmentar la seva confiança en utilitzar el llenguatge comercial i de negocis anglès en contextos professionals.

Veure mes

ANGLÈS TÈCNIC NAVAL

• Desenvolupar les habilitats de lectura, comprensió i producció de textos navals, nàutics, portuaris i duaners en llengua anglesa.
• Activa seu argot professional i millorar les destreses comunicatives durant la realització de diferents tasques professionals propis de les esmentades àrees d'activitat.
• Augmentar la seva confiança en utilitzar el llenguatge naval, nàutic i portuari en un context cent per cent professional.

Veure mes

HABILITATS SOCIALS EN ANGLÈS

• Millorar les destreses lingüístiques de les persones assistents mentre es treballen tècniques específiques d'habilitats socials que pertoquin a les àrees de: presentacions en públic, direcció de reunions i tècniques de negociació.
• Augmentar la seva confiança en posar en pràctica les seves habilitats socials i professionals en anglès.

Veure mes

HABILITATS SOCIALS

Mitjançant aquest curs s'analitzen els recursos necessaris per perfeccionar les relacions interpersonals i superar determinades conductes que afecten negativament a la nostra autoestima. Els assistents aprenen i practiquen les habilitats socials necessàries per a un adequat comportament social: conversar, expressar i rebre expressions positives, expressar i rebre crítiques, dir "no", demanar favors, mantenir opinions, parlar en públic, etc.

Veure mes

CONSTRUINT RELACIONS

Mitjançant aquest curs-show es perfeccionen les eines i habilitats individuals, millorant la comunicació interpersonal i la comprensió dels altres per crear la imprescindible empatia, tan necessària per construir relacions sanes, estables i duradores en totes les esferes de la vida diària.

Veure mes

DESENVOLUPAMENT PERSONAL PER L'ÈXIT

Millorar la qualitat de vida mitjançant un procés d'autoconeixement personal i de coneixement profund del món que ens envolta i establint les bases sòlides d'un procés de canvi amb resultats excel·lents a nivell de benestar i qualitat de vida.

Veure mes

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DEL TEMPS

Conèixer l'evolució de la gestió del temps i identificar en quina fase ens trobem nosaltres mateixos. Aplicar els conceptes de planificació, organització i control en l'entorn dins i fora de la feina. Diferenciar les tasques urgents de les importants. Desenvolupar un mètode per a la gestió eficaç del temps emprant eines i adoptant hàbits eficaços. Implementar un pla d'acció individual per millorar la pròpia capacitat per gestionar el temps i aconseguir els objectius vitals establerts a curt, mitjà i llarg termini.

Veure mes

FORMACIÓN LINUX

La certificació Linux Essentials té l'objectiu de mesurar els coneixements bàsics i fonamentals de Linux i Programari Lliure (Open Source) perquè estudiants que no tenen experiència professional i usuaris novells en tecnologia puguin demostrar les seves habilitats en Linux i Open Source, aportant-los un gran valor afegit als seus currículums que els ajudarà en les seves possibilitats d'èxit en un mercat laboral cada vegada més competitiu.

Veure mes

LPIC 101/102 LINUX

El curs d'Administració de Linux, orientat a l'obtenció de la certificació LPIC-1, és el primer pas dins de l'itinerari de formació i certificació dissenyat per Linux Professional Institute (LPI) per a professionals del sector TIC. En el curs es tracten una gran varietat d'aspectes referents a l'administració de sistemes operatius Linux, detallant les principals tasques d'instal·lació, configuració i manteniment dels sistemes Linux.

Veure mes

LPIC 201/202 LINUX

El curs d'Administració avançada de Linux, orientat a la certificacón LPIC-2, suposa el segon esglaó en l'itinerari de formació i certificació dissenyat per Linux Professional Institute (LPI) per a professionals del sector TIC. Al llarg del curs es veuran tots aquells aspectes necessaris per administrar xarxes petites i mitjanes amb Linux, incloent, entre altres, les tasques de planificació, implementació, manteniment, seguretat i resolució d'incidències.

Veure mes

CURS DE DIRECCIÓ FINANCERA

Desenvolupa habilitats tècniques i professionals per interpretar l'estructura econòmica i financera de l'empresa, i aprèn a prendre les decisions òptimes en funció de les característiques intrínseques de la mateixa.

Veure mes

LPIC 303 - Seguretat- LINUX

Aquest curs permet adquirir uns coneixements en l'àmbit de seguretat Linux aplicables en un entorn laboral i empresarial, acreditant un domini en els diferents conceptes de seguretat en Linux de nivell avançat. El curs està enfocat a la preparació de l'examen LPIC 303 Security, emmarcant-se en el programa de formació i certificació dissenyat per LPI (Linux Professional Institute) que permet distingir als professionals IT en sistemes Linux sota un conjunt de certificacions reconegudes per la indústria tecnològica.

Veure mes

CURS DE FINANCES PER A NO FINANCERS

Aprèn els conceptes bàsics, tant econòmics com financers, per desenvolupar-se de forma òptima en els diferents rols i departaments de l'empresa.

Veure mes

ORATÒRIA AMB INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I PROGRAMACIÓ NEUROLINGÜÍSTICA

Permet desenvolupar i millorar habilitats de comunicació al parlar en públic i d'aquesta manera expressar-se davant grups de persones o auditoris amb seguretat, convicció i credibilitat. Aconsegueix que el públic vibri amb el que li comptes.

Veure mes

CURS D'ANGLÈS ORAL I ESCRIT EN EL COMERÇ INTERNACIONAL

 • Produir missatges orals complexos en anglès amb fluïdesa, detall i claredat, en situacions-tipus del comerç internacional.
 • Interactuar oralment, en anglès, amb fluïdesa i espontaneïtat, amb un i almenys dos interlocutors, manifestant opinions diverses, en diferents situacions, formals i informals, pròpies de comerç internacional: visites a fires, gestions i negociació d'operacions amb clients / proveïdors.

Veure mes

CURS PRÀCTIC EN XARXES SOCIALS

 • Oferir una visió pràctica de com les RRSS poden ser d'utilitat per a l'empresa.
 • Crear la xarxa social que més li interessa a la teva empresa.
 • Aprofitar tot el potencial del Social Media.

Veure mes

COM OPTIMITZAR LA SUPERVISIÓ I CONTROL DELS EQUIPS DE outsorcing EN PISOS

La Governanta de l'Hotel, és un perfil indispensable. És una de les peces clau en el funcionament de l'Hotel. La tasca de governanta / i exigeix una capacitat organitzativa, de planificació i control de tot el treball realitzat en pisos, habitacions i àrees de comuns de l'hotel, centrant-se en dirigir i optimitzar els recursos de què disposa i vetllant sempre per la satisfacció i el benestar del client.

Veure mes

LES EXCEL·LENTS AMFITRIONES DE L'HOTEL: CAMBRERES DE PISOS

Les Cambreres de Pisos de l'Hotel, són les Perfectes Amfitriones. Són persones clau per al funcionament de l'Hotel i la Satisfacció del Client. La tasca de la Cambrera de Pisos i Àrees Públiques, exigeix una capacitat organitzativa, de planificació i control de tot el treball realitzat a l'establiment, habitacions i àrees de comunes de l'hotel.

Veure mes

IDIOMES PER A HOSTALERIA

Dotar els participants de recursos de fàcil aprenentatge en la comunicació eficaç en idiomes perquè adquireixin fluïdesa i guanyin confiança i seguretat en les situacions comunicatives de l'entorn professional. Ensenyar als alumnes amb el coneixement del vocabulari específic del sector d'hostaleria i la gramàtica bàsica de la llengua anglesa, que els permetin resoldre situacions laborals en aquest idioma.

Veure mes
Necessita ajuda? Contacta

Para poder mejorar nuestros servicios, utilizamos cookies que nos permiten obtener estadisticas de los usuarios. Si continua navegando consideramos que accepta su utilización. Más información X Cerrar