INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D'acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i del comerç electrònic (en endavant LSSIYCE), EMPOWER & INSPIRE CONSULTING manifesta:

- Que el domini www.empowerandinspire.es és propietat de EMPOWER & INSPIRE CONSULTING, amb CIF B66580895, i domicili a Via Augusta nº 147, 3r 08021, Barcelona
- Que EMPOWER & INSPIRE CONSULTING consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​al tom 44.984, foli 202, full número 473.263.
EMPOWER & INSPIRE CONSULTING no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines.

Amb els límits establerts a la llei, EMPOWER & INSPIRE CONSULTING no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de EMPOWER & INSPIRE CONSULTING estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de EMPOWER & INSPIRE CONSULTING poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de EMPOWER & INSPIRE CONSULTING o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de EMPOWER & INSPIRE CONSULTING.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de la mercantil EMPOWER & INSPIRE CONSULTING, CIF: B66580895. La finalitat d'aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Via Augusta nº 147, 3r 08021, Barcelona, ​​o bé, enviar un correu electrònic a info@empowerandinspire.es.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de EMPOWER & INSPIRE CONSULTING Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i / o dominada de EMPOWER & INSPIRE CONSULTING, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui una altra cosa.

Qualsevol denominació, disseny i / o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per EMPOWER & INSPIRE CONSULTING, per les seves societats filials i / o dominades per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de EMPOWER & INSPIRE CONSULTING l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de EMPOWER & INSPIRE CONSULTING.

EMPOWER & INSPIRE CONSULTING no transfereix als usuaris la propietat del seu programari. L'usuari és el propietari del suport en el qual el programari és gravat. EMPOWER & INSPIRE CONSULTING posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent-hi el programari. Si l'usuari transfereix el programari d'aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Necessita ajuda? Contacta

Para poder mejorar nuestros servicios, utilizamos cookies que nos permiten obtener estadisticas de los usuarios. Si continua navegando consideramos que accepta su utilización. Más información X Cerrar